வட்டார செயல்பாடுகள் புகைப்படங்களாக உங்கள் பார்வைக்கு

தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்

Sunday, 15 April 2012

asiriyar koottani news 15.04.2012

koottani pictures

kootani news 15.04.2012


jkpo;ehL njhlf;fg;gs;sp Mrphpah; $l;lzp Gjpa fpis njhlf;f tpoh

 

     jkpo;ehL njhlf;fg;gs;sp Mrphpah; $l;lzpapd; rPh;fhop fpis njhlf;f tpoh  15.04.2012 md;W jpUntz;fhL mq;fhs guNk];thp jpUkz kz;lgj;jpy; fhiy 10 kzp mstpy; njhlq;fp khiy tiu eilngw;wJ.rPh;fhop tl;lhuj;jiyth; jpU.m. Nlhdp MNuhf;fpauh[; mth;fs; jiyikNaw;whh;fs;. khtl;lr;nrayhsh;   jpU. K.nyl;Rkpehuhazd; khtl;lj;jiyth; jpU.g.KUfgh];fh; kw;Wk; khtl;lg;nghUshsh; jpU.g.N[hjp MfpNahh; Kd;dpiy tfpj;jhh;fs;. rPh;fhop tl;lhur; nrayhsh; jpU.r.,uh[uh[d; mth;fs; tuNtw;Giuahw;wpdhh;fs;. ,af;fj;jpy; ,ize;Js;s cWg;gpdh;fSf;F fjuhil mzptpj;J khepyg; nghUshsh; jpU.m.jkpo;r;nry;td; mth;fs; tho;j;Jiu toq;fpdhhh;fs;.mfpy ,e;jpa Mrphpah; $l;lzpapd; nghJr; nrayhsUk; rhh;f; ehLfspd; Mrphpah;fs; $l;likg;gpd; nghJr;nrayhshUk; cyf fy;tp mikg;gpd; Jizj; jiytUkhd jpU.R.<Rtud; mth;fs; Gjpa nghWg;ghsh;fSf;F fjuhil mzptpj;J ,af;fg;NgUiuahw;wpdhh;fs;. ,af;fj;jpd; Nkdhs; khepyj;jiyth; jpU.tP.kh.nghparhkp khepyj;Jizj;jiyth; jpU.,uh.Kj;JfpU\;zd; mth;fs;;, khepy nraw;FO cWg;gpdh; jpU.Nfh.,uhkfpU\;zd; mth;fs,; khepyg;nghJf;FO cWg;gpdh;fs; jpUkjp.rp.gpugh  mth;fs; , jpU.jq;f.Nkhfd; mth;fs; ,  jpU.gp.gd;dPh;nry;tk; mth;fs; , Xa;T ngw;Nwhh; gphpT khtl;lj; jiyth; jpU. K.fhspKj;J, khtl;lr; nrayhsh; jpU. K.fUzhepjp; , khtl;lg; nghUshsh; jpU. tp.nry;tuh[;, khtl;lj;Jizj;;jiyth;fs; jpU. nrh.kzpkhwd; mth;fs; ,  jpU. Nf.rz;KfRe;juk; mth;fs,; jpUkjp. nt.n[ae;jp; mth;fs; , khtl;lj;Jizr;nrayhsh;fs; jpU. kh.rpj;jhh;j;jd; mth;fs,; jpU. j.tPuuhftd; mth;fs; , tl;lhur;nrayhsh;fsehif tl;lhuk jpU. fp.ghyrz;Kfk;; mth;fs;; , ehif efuk;jpU. K.jhNkhjud; mth;fs; , kapyhLJiw; jpU. it.KUNfrd; mth;fs;; , jpUkUfy; jpU. R.ghyRg;ukzpad; mth;fs; , nrk;gdhh;Nfhtpy; jpU. kh.rutzd;;; mth;fs; , jiyQhapW jpU. eh.,uhN[e;jpud; mth;fs,; fPo;NtSh; jpU. f.rz;KfRe;juk;; mth;fs,;; nfhs;splk;; jpU. ng.kzptz;zd;; mth;fs; , Ntjhuz;ak;  tl;lhuj;jiyth; jpU. ,uh.rptf;Fkhh; mth;fs; kw;Wk; gyh; tho;j;Jiu toq;fpdhh;fs;. 25 Mz;L fhyk; gzpfhyk; Kbj;j jpU.J.rptrhkp kw;Wk; jpUkjp r.Nfhkjp uq;Nfhyp Nghl;bapy; khtl;lg; ghpR ngw;w Mrphpia jpUkjp K.espdp MfpNahh; ghuhl;lg;ngw;whh;fs;. midj;J tl;lhug; nghWg;ghsh;fSk; jpushf fye;Jf; nfhz;lhh;fs;. rPh;fhop tl;lhug; nghUshsh; jpU.G+.jpUKUfd; ed;wp $wpdhh;fs;.

 

K.nyl;Rkpehuhazd;

                                                khtl;lr; nrayhsh;

 

--
பார்வை :www.testfnagai.blogspot.com
அன்புடன்

தமிழ்நாடு  தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி 
நாகப்பட்டினம் மாவட்டக்கிளை