வட்டார செயல்பாடுகள் புகைப்படங்களாக உங்கள் பார்வைக்கு

தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி - நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்

Sunday, 6 November 2011

வட்டாரப் பொதுக்குழு தீர்மானங்கள்tl;lhug; nghJf;FO
          jkpo;ehL njhlf;fg;gs;sp Mrphpah; $l;lzpapd; ehfg;gl;bdk; tl;lhug; nghJf;FO 04.11.2011 nts;spf;fpoik md;W khiy ehfg;gl;bdk; 38 ePyh njw;F tPjpapy; cs;s jkpo;ehL njhlf;fg;gs;sp Mrphpah; $l;lzpapd; ehfg;gl;bdk; khtl;l mYtyfj;jpy; eilngw;wJ. 40 tl;lhu cWg;gpdh;fs; fye;J nfhz;lhh;fs;. tl;lhuj;jiyth; jpU.e.njl;rpzh%h;j;jp mth;fs; jiyikNaw;whh;fs;. khepyj;Jizj;jiyth; jpU.,uh.Kj;Jf;fpU\;zd; kw;Wk; khtl;lr; nrayhsh; jpU.K.nyl;Rkpehuhazd; Kd;dpiy tfpj;jhh;fs;. tl;lhur; nrayhsh; fp.ghyrz;Kfk; mth;fshy; Kg;ngUk; tpoh kw;Wk; tl;lhu tuT nryT fzf;F gbf;fg;gl;L cWg;gpdh;fshy; Vw;G nra;ag;gl;lJ. tl;lhug; nghUshsh; jpU.njh.K.jDRkzp mth;fs; ed;wp $wpdhh;fs;. $l;lj;jpy; fPo;f;fz;l jPh;khdq;fs; epiwNtw;wg;gl;ld.
jPh;khdq;fs;
  • fPr;rhq;Fg;gk; Cuhl;rp xd;wpa eLepiyg;gs;sp gl;ljhhp Mrphpah; jpU.K.ghyRg;ukzpad; mth;fspd; tPL kw;Wk; nrhj;Jf;fs; r%f tpNuhjpfshy; mgfhpf;fg;gl;bUe;jJ. ekJ $l;lzpapd; Ntz;LNfhis Vw;W tpiue;J eltbf;if vLj;J ,oe;j tPl;il kPl;Lf; nfhLj;j ehfg;gl;bdk; fhty;Jiw fz;fhzpg;ghsh; kjpg;GkpF jpU G.,uhkh; mth;fSf;Fk; epy mgfhpg;G gphpT Ma;thsh; jpU.vk;.Fkhuuh[h mth;fSf;Fk; kw;Wk; fhty;JiwapdUf;Fk; ,e;jg; nghJf;FO ed;wpiaAk; ghuhl;Ljy;fisAk; njhptpj;Jf;nfhs;fpwJ.
  • 01.07.2011 Kjy; mftpiyg;gbia  58 rjtPjkhf cah;j;jp mwptpj;j jkpof muRf;F ,e;jg; nghJf;FO ed;wpia njhptpj;Jf;nfhs;fpwJ.
  • ,ytr ghlg;Gj;jfq;fs; gs;spfSf;F vLj;J nry;tjw;fhf khtl;l njhlf;ff;fy;tp mYtyfj;jpypUe;J toq;fg;gl;l epjpia ,d;Dk; fhy jhkjk; nra;ahky; tpiue;J gs;spfSf;F gphpj;Jf; nfhLf;f cjtpj; njhlf;ff;fy;tp mYtyh;fis nghJf;FO Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.
  • koiyah; gapw;rp ngw;w Mrphpah;fSf;F Njh;Tepiy mspf;Fk;NghJ gzpapy; Nrh;e;j ehspypUe;J fzf;fpl;L nrk;gdhh;Nfhtpy; kw;Wk; jpUkUfy; xd;wpaq;fspy; toq;fg;gl;Ls;sJ. Mdhy; ehfg;gl;bdk; rufjjpy; kWf;fg;gl;Ls;sJ. khtl;l mikg;G jiyapl;L gzg;gad;fis ngw;W jUk;gb khtl;l mikg;ig nghJf;FO Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.
  • Mrphpah;fs;  ePz;l tpLg;gpy; nry;Yk; gs;spfSf;F rufj;jpNyNa mjpf cghp Mrphpah;fs; ,Uf;Fk; gs;spapypUe;J khw;Wg;gzpapy; Mrphpah;fis mkh;j;Jk;gb cjtpj; njhlf;ff;fy;tp mYtyh;fis nghJf;FO Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.
  • khzth;fs; eyd; fUjp Kl;lk; Cuhl;rp xd;wpa njhlf;fg;gs;spf;F cldbahf khw;Wg;gzpapy; Xh; Mrphpaiu mkh;j;Jk;gb cjtpj; njhlf;ff;fy;tp mYtyh;fis nghJf;FO Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.
  • ehfg;gl;bdk; ruf gs;spfspUe;J khWjy; ngw;W nrd;Ws;s Mrphpah;fSf;F cldbahf L.P.C toq;Fk;gb cjtpj; njhlf;ff;fy;tp mYtyh;fis nghJf;FO Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.
  • jdpahh; gs;spfSf;F eyepjp fzf;fPl;Lj;jhs; cldbahf toq;Fk;gb cjtpj; njhlf;ff;fy;tp mYtyh;fis nghJf;FO Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.
  • njw;F ngha;ifey;Yhh; Jha me;Njhdpahh; eLepiyg;gs;spapy; ,Ue;J khWjy; ngw;w jiyikahrphpia rNfh.nrg];jpak;khs; mth;fSf;F tpLtpg;G Miz toq;fp ehd;F khj Cjpa epYit kw;Wk; ,e;jg;gs;spf;F  khWjy; ngw;W te;Js;s  jiyikahrphpia rNfh.[_ypal; rhe;jp mth;fSf;F ehd;F khj Cjpa epYitiaAk;  fhy jhkjk; nra;ahky;  cldbahf toq;Fk;gb cjtpj; njhlf;ff;fy;tp mYtyh;fis ,e;jg; nghJf;FO Nfl;Lf;nfhs;fpwJ.
  • cWg;gpdh;fSf;F 2012-k; Mz;Lf;fhd khj fhyz;lh; toq;FtJ.